คุณนริศรา อุดมวงศ์
เลขานุการบริษัท

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:      02-305-7461
อีเมล์:         narissara.u@allianz.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)