ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์:     02-305-7652
อีเมล์:         CS@allianz.co.th

เวลาทำงาน:  08.30 – 16.45 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)